Društvo ekonomistov Maribor (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, nestrankarsko in nepridobitno združenje fizičnih ljudi, ki združuje strokovnjake iz različnih področij ekonomije, gospodarske politike, upravljanje, analize, evidence in informatike, organizacije, financ, komerciale, prometa vodenja in managementa.

Na osnovi Zakona o društvih (Ur.list RS št. 61/2006) je izredni zbor članov Društva ekonomistov dne 09. 12. 2011 sprejel spremembe in dopolnitve obstoječih pravil tako, da se odslej v prečiščenem besedilu glasijo

PRAVILA DRUŠTVA EKONOMISTOV MARIBOR

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Društvo ekonomistov Maribor (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, nestrankarsko in nepridobitno združenje fizičnih ljudi, ki združuje strokovnjake iz različnih področij ekonomije, gospodarske politike, upravljanje, analize, evidence in informatike, organizacije, financ, komerciale, prometa vodenja in managementa.

2. člen

Ime društva je: Društvo ekonomistov Maribor.Kratica društva je DEM.
Društvo deluje na območju Republike Slovenije nima podružnic ima lahko sekcije.
Sekcije niso pravne osebe in so metoda dela članstva društva po interesnem principu.
Sedež društva: Razlagova 14, Maribor.

3. člen

Društvo ima svoj znak in žig.
Znak društva je stilizirana kocka.
Žig društva je krog s premerom 35 mm, v sredini katerega je znak društva, na obodu pa napis Društvo ekonomistov Maribor.( v nadaljevanju društvo).

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Vpisano je v register društev pri pristojnem organu upravne enote Maribor.

5. člen

Društvo je član Zveze ekonomistov Slovenije.
Društvo lahko sodeluje z drugimi društvi ali Zvezo društev, v katerih najde svoj interes. Društvo se lahko izčlani iz Zveze društev, če v njej ne vidi več svojega interesa.
Društvo se nima pravice včlaniti v politične ali verske organizacije.

6. člen

Društvo lahko sodeluje s sorodno tujo mednarodno društveno organizacijo ali zvezo mednarodnih društev s podobnimi nameni ali cilji, predpisanimi s temi pravili, pogoji, da dejavnost te tuje mednarodne društvene organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.

7. člen

Društvo zastopa predsednik. Podpredsednik in drugi člani izvršnega odbora pa le po pooblastilu predsednika društva.

II. NALOGE NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

8. člen

Namen in cilji društva so:

 • gojiti in pospeševati razvoj ekonomskih ved in skrbeti za njihovo popularizacijo,
 • spremljati in ocenjevati razvoj ekonomskih misli pri nas in v svetu,
 • raziskovati in analizirati gospodarska ekonomska vprašanja nasploh, zlasti pa še na območju na katerem deluje,
 • proučevati razvoj upravljanja iz ekonomskega vidika,
 • izobraževati člane društva na tečajih društva, seminarjih društva, predavanjih društva, okroglih mizah društva in posvetovanjih, ki jih prireja društvo samostojno ali v sodelovanju z domačimi ali tujimi strokovnimi organizacijami,
 • posredovati ekonomsko znanost tudi drugim strokovnjakom,
 • razvijati poklicno etiko članov v skladu s kodeksi ekonomske stroke,
 • vplivati na oblikovanje strokovnega javnega mnenja,
 • dajati svoje mnenje in predloge ustreznim organom pri organizaciji strokovnega, znanstvenega in raziskovalnega dela na področju ekonomije,
  skrbeti za strokovni dvig ekonomistov, položaj, vlogo v družbi,
 • vzdrževati zveze in organizirati sodelovanje z drugimi društvi in zvezami društev, šolami, institucijami ekonomske smeri doma in v inozemstvu,
 • pospeševati družabnost in kolegialnost med stanovskimi kolegi.

9. člen

Društvo izpolnjuje svoje naloge:

 • po svojih organih in z združevanjem svojih članov v delovne skupine po strokovnih komisijah,
 • s publicistično in izdajateljsko društveno dejavnostjo za člane,
 • z mnenji in sugestijami pri osnutkih zakonodaje s področja ekonomskega sistema.

9a člen

Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji iz specialnega zakona.Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in cilji kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva.
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
- N 82.300 organizacija razstav, sejmov, srečanj (s poudarkom na glasbi)
- J 58.140 izdaja revij in druge periodike (društvene revije in druga perodika)
- G 47.190 druga trgovina v nespecializirani prodajalni (prodaja društvenih izdelkov).
Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščanost osnovnih sredstev društva. Za doseganje namena in ciljev društva lahko društvo ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim pravnim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

10. člen

Delo društva in njegovih organov je javno. Za informiranje javnosti je odgovoren predsednik društva.
Društvo obvešča javnost o svojem delu na zboru članov društva, ter preko sredstev javnega informiranja.
Predsednik društva je dolžan dajati novinarjem resnična, objektivna in pismena gradiva o društvenem delu ter jim omogočiti, da prisostvujejo na vseh sejah društva.

III. ČLANSTVO

11. člen

Člani društva so lahko redni in častni.
Članstvo je prostovoljno in osebno.

12. člen

Redni član društva lahko postane vsak občan Republike Slovenije, ki je dosegel visoko, višjo ali srednjo ekonomsko izobrazbo, oziroma vsakdo, z drugo ustrezno izobrazbo, ki se aktivno ukvarja z ekonomsko prakso, če izrazi postati član društva in v ta namen poda pristopno izjavo izvršnemu odboru društva, sprejme ta pravila in se ravna po njih ter redno plačuje članarino.

Redni član društva lahko postane, pod enakimi pogoji, tudi tujec, če plača članarino in če se utemeljeno sklepa, da bo njegovo delovanje skladno z načeli in nameni društva, navedenimi v teh pravilih.Pravice in dolžnosti tujcev so enake kot rednim članom društva.
Društvo nima simpatizerjev.

13. člen

Redne člane sprejema izvršni odbor društva na svojih rednih sejah. Prosilcu, ki mu je izvršni odbor društva zavrnil prošnjo za sprejem v članstvo društva, je potrebno v pisnem obvestilu sporočiti razloge, ki so bili podani za tako odločitev.

Zoper odločbo izvršnega odbora društva ima zavrnjeni prosilec pravico do pritožbe na zboru članov društva. Pritožbe lahko vloži v 15 (petnajstih) dneh od dneva prejema obvestila z zavrnitvijo. Pravico do pritožbe ima tudi prosilec, ki v treh mesecih ni prejel obvestila o odločitvi izvršnega odbora društva.

Odločitev zbora članov društva o pritožbah je v rednem postopku dokončna.

14. člen

Društvo ima tudi častne člane. Naziv častnega člana društva lahko dobi redni član društva za izredne zasluge pri izvrševanju nalog društva ali za vrhunsko znanstveno delo na ekonomskem področju. Naziv častnega člana podeljuje zbor članov društva na predlog izvršnega odbora.

Naziv častnega člana društva se lahko podeli tudi nečlanu, ki ima izjemne zasluge na področju delovanja društva. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločati.

Častni član ne plačuje članarine. Pravice in dolžnosti častnih članov so enake kot rednih članov, iz 15. in 16. člena teh pravil.

15. člen

Pravice člana društva so:

 • da voli in je voljen v vse organe društva,
 • da odloča neposredno o delu društva,
 • da se v zvezi z nalogami društva obrača na organe društva,
 • da sodeluje v dejavnostih, ki jih organizira društvo,
 • da je deležen vseh pravic in obveznosti, ki jih nudi društvo.

16. člen

Dolžnosti člana društva so:

 • da aktivno sodeluje pri izvrševanju nalog društva,
 • da izvršuje odločbe in sklepe društva,
 • da redno izpolnjuje svoje članske obveznosti društvu,
 • da odgovarja izvršnemu odboru za neizpolnjevanje obveznosti iz teh pravil.

17. člen

Redno članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem delovanja društva.

18. člen

Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

19. člen

Člana črta iz društva izvršni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

20. člen

Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti iz 15. in 16. člena Pravil in če zavestno ravna proti interesom društva. O izključitvi odloča disciplinska komisija s odločbo.

21. člen

V skladu z osnovnimi nameni in nalogami društva se lahko za reševanje posameznih vprašanj ustanovijo občasne komisije in delovne skupine. Komisije in delovne skupine društva imenuje izvršni odbor društva. Komisije in delovne skupine sekcije lahko ustanovi tudi odbor sekcije.

IV. UPRALJANJE DRUŠTVA

22. člen

Organi društva so:

 • zbor članov društva,
 • izvršni odbor, IO, s stalnimi komisijami,
 • nadzorni odbor, NO
 • častno razsodišče, ČR.

VODILNI DELAVCI DRUŠTVA SO :

 • Predsednik – zastopnik,
 • Podpredsednik
 • Blagajnik.

Mandatna doba organov in vodilnih delavcev društva je štiri leta. Člani organov in vodilni delavci društva so lahko ponovno izvoljeni.
Člani društva sodelujejo pri upravljanju organov in vodilnih delavcev društva neposredno osebno.

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

23. člen

Zbor članov društva je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo redni in častni člani. Lahko je reden ali izreden. Redni zbor se skliče vsako leto. Vsako četrto leto je zbor sočasno tudi volilni. Skliče ga zastopnik društva, ki določi poleg datuma in kraja zbora tudi dnevni red zbora. Zbor vodi tričlansko predsedstvo.

24. člen

Izredni zbor se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali pa na zahtevo 1/5 članov društva. IO je dolžan sklicati izredni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če IO izrednega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor sklepa o zahtevi, za katero je sklican.

25. člen

O sklicu zbora s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.
Zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.
Če zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor sklepčen, če je prisotnih 10 članov.
Glasovanje je praviloma javno.
Volitve IO, NO in častnega razsodišča se opravijo na podlagi kandidacijske liste, ki jo sprejme zbor članov društva.

26. člen

Pristojnosti zbora članov društva:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • voli delovno predsedstvo in potrebne organe za vodenje zbora (verifikacijsko komisijo,zapisnikarja, overovitelja zapisnika, na volilnem zboru pa še volilno komisijo),
 • odloča o izvolitvi in razrešitvi predsednika, podpredsednika, blagajnika in članov IO, NO in ČR društva,
 • obravnava delo IO, razpravlja o poročilu nadzornega odbora in častnega razsodišča,
 • sprejema ter dopolnjuje pravila društva in sklepa o njihovih spremembah in dopolnitvah,
 • sprejema letno poročilo,
 • sprejema finančni načrt in program dela društva,
 • odloča o višini članarine,
 • voli predsednika, podpredsednik in člane IO, NO in ČR društva,
 • odloča o pravilih društva, njihovih spremembah in dopolnitvah,
 • odloča o svojih aktih društva,
 • imenuje častne člane društva,odloča o pritožbi zoper sklep izvršnega odbora in častnega razsodišča,
 • odloča o združevanju v ustrezne strokovne zveze društev, o spojitvi in o pripojitvi,
 • odloča o izvolitvi delegatov društva v zvezo društev,
 • odloča o prenehanju društva,
 • odloča o nakupu in odtujitvi nepremičnin društva.

Sklepi na zboru so veljavni, če jih sprejme večina prisotnih članov. O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

IZVRŠNI ODBOR

27. člen

Izvršni odbor šteje 7 članov. Izvršni odbor se konstituira na prvi seji s tem, da izvolijo člani izvršnega odbora izmed sebe predsednike stalnih - občasnih komisij, ki jih lahko v celoti ali delno zamenjajo med mandatno dobo.

28. člen

Naloge izvršnega odbora so:

 • da sklicuje zbore članov, pripravlja zanje materiale in poroča o svojem delu,
 • da izvršuje sklepe zbora ter rešuje vse zadeve iz svoje pristojnosti v skladu s temi pravili,
 • da imenuje stalne in začasne komisije,
 • da skrbi za pripravo in izvrševanje programa dela društva,
 • da pripravlja predloge aktov društva,
 • da pripravi predlog finančnega plana in letnega poročila,
 • da skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • da potrjuje višino dnevnic in potnih stroškov,
 • da določa in potrjuje finančna sredstva za administratorska in knjigovodska dela,
 • da izvaja naloge, ki izhajajo iz sklepov zvez, v katere je DEM včlanjeno,
 • da uresničuje naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov društva,
 • da sprejema nove člane,
 • da odloča o nakupu in prodaji premičnin društva.

29. člen

Predsednik društva je hkrati predsednik izvršnega odbora ter zastopnik društva, podpredsednik upravnega odbora je hkrati podpredsednik društva in zamenjuje predsednika po njegovem pooblastilu v njegovi odsotnosti.

Predsednik vodi delo izvršnega odbora, sklicuje in vodi njegove seje, preverja izpolnjevanje sprejetih sklepov, skrbi za zakonitost poslovanja društva, zastopa društvo pred tretjimi osebami in opravlja druge naloge, za katere ga zadolži zbor članov društva.

30. člen

Izvršni odbor odloča veljavno, če je na seji prisotnih večina njegovih članov. (4 x letno) Izvršni odbor zaseda po potrebi.
Na sejo IO mora biti vabljen predsednik NO, ki ima na seji IO društva le posvetovalni glas.

NADZORNI ODBOR

31. člen

NO spremlja delo izvršnega odbora in organov društva ter opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem društva, nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Zboru članov, kateremu je odgovoren, poroča o svojem delu.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov društva. Člani izmed sebe volijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa na njih odločati. NO je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov.


ČASTNO RAZSODIŠČE

32. člen

Častno razsodišče sestavljajo 3 člani, ki jih voli zbor članov društva. Predsednika izvolijo člani izmed sebe.

33. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:

 • kršitve določb pravil,
 • nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

34. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih v izvedenem postopku izreče častno razsodišče, so:

 • opomin,
 • javni opomin za lažje kršitve, ki nimajo večjih materialnih posledic,
 • izključitev iz članstva za kršitve, ki imajo za posledico znatne materialne ali moralne posledice,

Sklepi so veljavni, če so prisotni vsi 3 člani in zanje glasuje večina.

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov društva kot drugostopenjski organ, v roku 30 dni, ki o zadevi dokončno odloči v društvu.

KOMISIJE

35. člen

Stalne komisije, ki jih imenuje IO DE na svoji prvi seji so:

 • komisija za izobraževanje,
 • komisija za družabne prireditve (ples, ekskurzije),
 • komisija za priznanja in odlikovanja,
 • in občasne komisije.

36. člen

Komisija za izobraževanje je tričlanska in izvoli predsednika iz svojih članov. Naloge komisije so priprava in izvedba strokovnih posvetovanj društva, seminarjev društva, predavanj društva in strokovnih ekskurzij društva.
Seje skliče predsednik komisije za izobraževanje.
Za svoje delo je komisija za izobraževanje odgovorna IO društva in mu mora vsaj enkrat v koledarskem letu poročati o svojem delu.

37. člen

Komisija za družabne prireditve je sestavljena iz treh članov. Naloga te komisije je da skrbi za organizacijo in izvedbo družabnih srečanj, družabnih plesov in izletov društva za člane društva skozi leto.
Komisija za priznanja in odlikovanja je sestavljena iz 3 članov, ki jih imenuje IO na svoji prvi seji.
Komisija za priznanja in odlikovanja izvoli predsednika iz svojih članov.
Naloga komisije za priznanja in odlikovanja je, da sprejema in obravnava predloge za priznanja in odlikovanja posameznim fizičnim ali pravnim osebam, ki jih predlagajo organi društva. Pri svojem delu upošteva, da se predlog za priznanja in odlikovanja lahko posreduje v nadaljnji postopek sprejemanja le, če se ugotovi, da se je predlagani izkazal s svojo dejavnostjo na ekonomskem področju, pripomogel s svojim delom k razvoju stroke ali organizaciji in delovanju društva.
Seje skliče predsednik komisije za priznanja in odlikovanja po potrebi in prejemu pisnih predlogov za obravnavo.
Komisija za priznanja in odlikovanja oblikuje predlog in ga pisno posreduje IO društva, če so prisotni vsi člani in zanj glasuje večina.
Za svoje delo je komisija za priznanja in odlikovanja odgovorna IO društva in mora vsaj enkrat v koledarskem letu poročati o svojem delu.

38. člen

Občasne komisije

IO društva lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje občasne komisije.
Naloge, število članov in predsednika občasnih komisij določi IO društva.
Za svoje delo so komisije odgovorne IO, ki mu posredujejo svoja stališča in predloge o opravljenem delu.
Delo komisije je končano, ko to ugotovi IO društva.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Predsednik je zastopnik društva. Zastopa in predstavlja društvo pred državnimi organi, organi lokalne skupnosti ter organizacijami v državi in mednarodnimi društvenimi organizacijami v tujini. Skrbi za zakonito delo društva in za priliv finančnih sredstev za nemoteno delo društva.
Predsednik društva, ki je hkrati predsednik IO skrbi, da se izvršujejo sklepi zbora in IO. V času njegove odsotnosti ga nadomešča podpredsednik po pooblastilu.
Predsednik podpisuje za IO,ob njegovi odsotnosti pa podpredsednik .
Predsednik je odgovoren z zakonito poslovanje društev. Za svoje delo je odgovoren zboru članov IO. O svojem delu poroča na zboru članov društva.

PODPREDSEDNIK

Podpredsednik društva po pooblastilu predsednika nadomešča le –tega v času odsotnosti. Pomaga predsedniku društva pri zakonitem poslovanju društva. Za svoje delo je odgovoren IO in zboru članov društva.

BLAGAJNIK

Blagajnik društva skrbi za finančno materialno poslovanje društva, vodi evidenco plačane članarine inevidenco članstva, pripravlja finačne dokumente društva in letno finančno poročilo, sopodpisuje finančne dokumente društva. Za svoje zakonito poslovno delovanje v društvu je odgovoren IO in enkrat letno pisno poroča zboru članov društva.

V. DRUŠTVENI PROSTORI IN ADMINISTRACIJA

39. člen

Za opravljanje administrativnih in tehničnih poslov lahko društvo zaposli potrebne delavce po pogodbi o zaposlitvi v skladu z delovnopravno zakonodajo. O zaposlovanju in prenehanju zaposlitve delavca odloča izvršni odbor v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo potrebami društva.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo delavci in IO društva s pogodbo o zaposlitvi v skladu z delovnopravno zakonodajo in kolektivno pogodbo za negospodarstvo.

VI.FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE

40. člen

Viri dohodkov:

 • prihodki iz osnovne dejavnosti društva,
 • članarina članov,
 • darila, volila, razni prispevki svojih članov,
 • prispevki donatorjev, sponzorjev
 • dohodki iz pridobitne dejavnosti društva (posvetovanja društva, seminarji društva, razstave društva, sponzorstva),
 • drugi viri,
 • prihodki od premičnih in nepremičnih stvari društva,
 • javna sredstva.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsako delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

41. člen

Nadzor nad zakonito, namembno, gospodarno in učinkovito porabo sredstev društva, opravlja NO društva, nad porabo javnih proračunskih sredstev za potrebe društva pa računsko sodišče.

42. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki ga sprejme zbor članov društva na svojem letnem zasedanju.

43. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva. Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa na banki.

44. člen

Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadeva lahko društvo po pogodbi zaposli finančnega strokovnjaka, v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

45. člen

Društvo ima premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventurno knjigo.Nepremičnine društva pa še v zemljiško knjigo na sodišču. Povečanje in odtujitev premoženja se lahko opravi le na podlagi sklepa zbora članov društva.
Letni popis opravi inventurna komisija, ki jo imenuje IO društva.
Društvo vodi poslovne knjige društva po sistemu dvostavnega knjigovodstva, v skladu s pravili 33. slovenskega računovodskega standarda in po pravilih, zapisanih v pravilniku o računovodstvu. Enkrat letno izdela letno finančno poročilo, ki ga pregleda NO nato potrdi zbor članov, ter ga društvo mora oddati do 31. marca tekočega leta na AJPES MB.

VII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

46. člen

Za disciplinske prekrške članov društva se šteje hujše nespoštvanje pravil in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva.

47. člen

Častno razsodišče lahko izreče članu društva naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • ukor,
 • prepoved vstopa v društvene prostore za določen čas,
 • prepoved opravljanja funkcije za določen čas doma in v tujini,
 • izključitev iz društva za določen čas,
 • trajna izključitev ali prepoved opravljanja vseh funkcij v društvu.

48. člen

O prekrških odloča na prvi stopnji častno razsodišče, ki posluje po disciplinskem pravilniku društva.
Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem pravu in zakona o delovnih razmerjih.
O pritožbah proti ukrepom častnega razsodišča določa na svojem prvem naslednjem sklicu občni zbor članov kot drugostopenjski organ, ki o zadevi dokončno odloča.

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA

49. člen

DEM preneha delovati:

 • s sklepom zbora članov društva z večino prisotnih glasov,
 • s spojitvijo z drugimi društvi,
 • s pripojitvijo k drugemu društvu,
 • po samem zakonu,
 • s stečajem,
 • na podlagi sodne odločbe o prenehanju delovanja.

Po prenehanju delovanja društva po sklepu zbora se vse premoženje društva, po poravnavi vseh obveznosti, prenese na sorodno društvo, zavod, ustanovo, drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se prenese premoženje društva. Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega na podlagi zakona o društvih, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Proračunska sredstva se ob prenehanju društva vrnejo proračunu.

O sklepu zbora članov društva za prenehanje delovanja društva mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ, to je Upravno enoto Maribor.

50. člen

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati oziroma če je bilo v razdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovano za prekrške iz 3, točke prvega odstavka 52. člena ZDrz-1.

51. člen

Če društvo ne ravna po 38. členu Zakona o društvih in v primeru prenehanja po 42. členu Zakona o društvih, odloča po 40. členu Zakona o društvih, o prenosu premoženja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb, pristojen državni organ. Odločitev nadomesti sklep iz 2. odstavka 38. člena Zakona o društvih.

52. člen

V skladu s temi pravili ima društvo še naslednje splošne akte:

 • pravilnik o finančno materialnem poslovanju
 • disciplinski pravilnik.

Akti morajo biti v skladu s statutom društva sprejeti v roku 9 mesecev.

IX. PREDHODNE IN DOKONČNE ODLOČBE

53. člen

Ta PRAVILA so bila sprejeta na izrednem zboru članov društva dne 09. 12. 2012. Veljajo z dnem sprejetja in ko jih overi pristojni oddelek za notranje zadeve upravne enote Maribor. Z istim dnem prenehajo veljati pravila društva, sprejeta na občnem zboru dne 29. 11. 2004 in potrjena z odločbo Upravne enote Maribor 15. 2. 2005 in gredo v arhiv društva.

Maribor, dne 01. 02 2012

Predsednik društva:

prof. dr. Peter Glavič