Predstavitev društva

Društvo ekonomistov Maribor združuje strokovnjake iz različnih področij ekonomije, gospodarske politike, upravljanja, analiz, evidenc in informatike, organizacije, financ, komerciale, prometa vodenja in managementa.

Namen in cilji društva so:

 • gojiti in pospeševati razvoj ekonomskih ved in skrbeti za njihovo popularizacijo,
 • spremljati in ocenjevati razvoj ekonomskih misli pri nas in v svetu,
 • raziskovati in analizirati gospodarska ekonomska vprašanja nasploh, zlasti pa še na območju na katerem deluje,
 • proučevati razvoj upravljanja iz ekonomskega vidika,
 • izobraževati člane društva na tečajih društva, seminarjih društva, predavanjih društva, okroglih mizah društva in posvetovanjih, ki jih prireja društvo samostojno ali v sodelovanju z domačimi ali tujimi strokovnimi organizacijami,
 • posredovati ekonomsko znanost tudi drugim strokovnjakom,
 • razvijati poklicno etiko članov v skladu s kodeksi ekonomske stroke,
 • vplivati na oblikovanje strokovnega javnega mnenja,
 • dajati svoje mnenje in predloge ustreznim organom pri organizaciji strokovnega, znanstvenega in raziskovalnega dela na področju ekonomije,
  skrbeti za strokovni dvig ekonomistov, položaj, vlogo v družbi,
 • vzdrževati zveze in organizirati sodelovanje z drugimi društvi in zvezami društev, šolami, institucijami ekonomske smeri doma in v inozemstvu,
 • pospeševati družabnost in kolegialnost med stanovskimi kolegi.

Društvo ekonomistov Maribor (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, nestrankarsko in nepridobitno združenje fizičnih ljudi, ki združuje strokovnjake iz različnih področij ekonomije, gospodarske politike, upravljanje, analize, evidence in informatike, organizacije, financ, komerciale, prometa vodenja in managementa.

SEZNAM ČLANOV IO, NO in ČASTNEGA RAZSODIŠČA 2016 - 2020

IZVRŠNI ODBOR

 1. Prof. dr. Žan Jan Oplotnik, predsednik
 2. Mag. Aleš Borko
 3. Cecilija Možič
 4. Doc. dr. Silvo Dajčman
 5. Mag. Vlado Šauperl
 6. Doc. dr. Franjo Mlinarič
 7. Borut Kancler

NADZORNI ODBOR

 1. Francka Ćetković, predsednica
 2. Mag. Rosvita Svenšek
 3. Lilijana Zorko

ČASTNO RAZSODIŠČE

 1. Mag. Tone Kolar, predsednik
 2. Dr. Peter Glavič
 3. Matej Vučanovič

Društvo ekonomistov Slovenije je bilo ustanoveljno 22. oktobra 1950 s prvotnim sedežem v Ljubljani. V letu 1951 je to društvo ustnovilo svoje pododbore v Ljubljani, Mariboru, Kamiku, Trbovljah, Radovljici-Jesenicah, Postojni in Vrhniki. Mariborski pododbor je na začetku štel 70 članov. Prvim pododborom so se leta 1952 priključili še pododbori v Celju, Kranju, Novem mestu in Novi Gorici.

Več prispevkov